Wyspa spichrzów

+szczegóły projektu

Dzisiejszy charakter zabudowy i zagospodarowania wyspy tworzy nieopanowany teren niezurbanizowanego przedmieścia miejskiego.
jest to tym dotkliwiej odczuwalne, że teren ten jest przedpolem historycznego obszaru miejskiego
i bez jego odbudowy nigdy nie uzyska się historycznej spójności zabudowy tych obszarów. Stanowi jednocześnie najbardziej atrakcyjny, dostępny obszar inwestycyjny ścisłego centrum Gdańska.
Ambicją projektów konkursowych i studialnych składających się na studium nowej wyspy było stworzenie planu dla miasto- i centro-twórczych, wykorzystując unikatowość nadrzecznego położenia miasta, wpisując się w tradycję tego ważnego dla gdańska miejsca, wytwarzając swoiste genius loci, czerpiąc z tradycji – w ten sposób zmieniając
i przywracając wyspę miastu. danerozwinięciaschematy ideowe kompozycji i głównych przestrzeni publicznych.
Sposób myślenia o mieście jego urbanistyce, architekturze i estetyce uznaje nie tylko tradycję miasta, ale i zmieniające się potrzeby użytkowe oraz możliwości technologiczne. Prowadzi to do powstania współczesnych i silnie osadzonych w historii i klimacie miasta założeń. Propozycje dążą do wypełnienia tkanki Wyspy Spichrzów w celu przywrócenia jej historycznej gęstości zabudowy i charakteru, a także wprowadzają współczesne elementy urbanistyczne i architektoniczne, dążące do wydobycia wszystkich atutów miejsca czyniąc go miejscem żywym i dzisiejszym, przyjaznym dla ludzi.
Zaproponowano pełną integrację Wyspy stanowiącej „bramę” do Starego Miasta oraz silne otwarcie wyspy, a więc również łatwy do niej dostęp w każdym kierunku, poprzez system istniejących i nowoprojektowanych mostków i kładek.
Projekt proponuje wytworzenie dwóch placów miejskich związanych z historią i teraźniejszością miasta: Placu Centralnego – stanowiącego nowe centrum administracyjno-kulturalne Wyspy i Placu Wodnego. Mają one wytworzyć nową jakość nabrzeża Starej Motławy traktując jej zamknięty obecnie akwen jako otwarty wodny plac miejski.
Dążono do stworzenia nowego jednorodnego zespołu przestrzennego stanowiącego zamknięty element urbanistyczny starego Gdańska, dopełniający brakujący kwartał urbanistyczny jakim jest Wyspa Spichrzów o nową architekturę osadzoną w tradycji architektury historycznej Gdańska.
Strategia zszywania Miasta jest zabiegiem, który przez kształt, formę i znaczenie zaproponowanej architektury ma doprowadzić do złączenia jego zdegradowanych fragmentów w jedną spójną wielowątkową całość. Najistotniejszym
elementem tego działania jest wykreowanie spójnego ciągu świadomie ukształtowanych przestrzeni publicznych, w tym nowego ciągu zielonej promenady łączącej basztę historycznej bramy wjazdowej oraz historycznego,
zielonego bastionu obronnego – obecnie miejsca rekreacji i punktu widokowego na stary Gdańsk. Intencją stało się stworzenie zespołu o architekturze współczesnej wrażliwej na historyczny kontekst i tradycję miejsca.
Stąd dialog z otoczeniem ma się odbywać na drodze harmonijnego kontrastu, a nie zapożyczeń i cytatów. Skala budynków i ich układ, pozycja wejść, sylweta czerpią z historii miejsca. Środki wyrazu mają być współczesne, technologicznie uzasadnione i na miarę czasu w jakim powstały.

  • Lokalizacja: Gdańsk
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha
  • Inwestor:
  • Kalendarium: Konkurs i warsztaty:
    2005
  • Dane obiektu: Plan generalny i projekt typów zabudowy -
  • Adnotacje: Praca etapowa
zamknij